دکتر کیوان کرامتی
Dr. keivan keramati
دامپزشک و فیزیولوژیست
Veterinarian, Physiologist
دانش آموخته دانشگاه تهران
Graduated from University of Tehran
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
Faculty member of Semnan University

1988-1994:

Doctor of Veterinary Medicine (DVM), Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran

Thesis title:

Biochemical Study of HIV

1999-2005:

Doctor of Veterinary Science in Physiology (DVSc), Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran

Thesis title:

The Effect of Central Ionotropic Glutamate Receptors on Feed Intake in Broiler Cockerels

Home

Education
این وب سایت بر اساس پیشنهاد اینجانب و در پی موافقت دایی فرهیخته و گرانقدرم، جناب آقای دکتر کیوان کرامتی راه اندازی شده است که امیدوارم برای بازدید کنندگان ارجمند، مفید و قابل استفاده باشد امیرحسن کرامتی طراح و مدیر وب سایت