دکتر کیوان کرامتی
Dr. keivan keramati
دامپزشک و فیزیولوژیست
Veterinarian, Physiologist
دانش آموخته دانشگاه تهران
Graduated from University of Tehran
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
Faculty member of Semnan University

1- The process of achieving drug combination by using ketoprofen and olive oil for the treatment of ovarian cancer, 2011, Iran

2- Achieving drug combination for treating prostate cancer by using Thmus vulgaris extract, 2011, Iran

3- The process of achieving drug combination by using flunixin meglumine and olive oil for the treatment of ovarian cancer, 2011, Iran

4- Achieving drug combination for the prevention and treatment of MS disease by using crocin and safranal, 2008, Iran

5- Preventive and therapeutic effects of Flunixin on Breast Cancer in Rats, 2008, Iran

Home

Patents
این وب سایت بر اساس پیشنهاد اینجانب و در پی موافقت دایی فرهیخته و گرانقدرم، جناب آقای دکتر کیوان کرامتی راه اندازی شده است که امیدوارم برای بازدید کنندگان ارجمند، مفید و قابل استفاده باشد امیرحسن کرامتی طراح و مدیر وب سایت