دکتر کیوان کرامتی
Dr. keivan keramati
دامپزشک و فیزیولوژیست
Veterinarian, Physiologist
دانش آموخته دانشگاه تهران
Graduated from University of Tehran
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
Faculty member of Semnan University

2011-2015 Major member of the jury of the Semnan University

2011-2015 Member of the cultural and Social Council of Semnan University

2012-2014: Head of the Coordination Council for Cultural Activities of Universities and Higher Education Institutions of Semnan Province

2012-2014: Cultural and Social deputy of Semnan University

2011-2014: Member of the Semnan University Council

2009: Research deputy of islamic azad university, Damghan Branch

2008: Scientific secretary of the regional conference of biological sciences Islamic Azad University, Damghan Branch

1995: Director of Research Affairs at Islamic Azad University, Damghan Branch

Home

positions
این وب سایت بر اساس پیشنهاد اینجانب و در پی موافقت دایی فرهیخته و گرانقدرم، جناب آقای دکتر کیوان کرامتی راه اندازی شده است که امیدوارم برای بازدید کنندگان ارجمند، مفید و قابل استفاده باشد امیرحسن کرامتی طراح و مدیر وب سایت